Obavještenje za rad u narednom periodu

Dragi učenici i poštovani roditelji.

U skladu sa odlukom o organizaciji online nastave osnovnih škola u školskoj 2019/2020. godini, koju je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK dostavilo osnovnim školama 2.4.2020. godine, u JU OŠ “Lukavac Mjesto” online nastava u školskoj 2019/2020. godini će biti organizovana na sljedeći način:

1. Online nastava će biti realizovana putem online Moodle platforme na kojoj ste već registrovani i koju ste koristili prethodne sedmice za učenike od VI do IX razreda, te putem prijenosa RTV TK za učenike od I do V razreda

2. Online nastava će se u potpunosti realizirati za sve nastavne predmete prema nastavnim planovima i programima. 3. Od 6. aprila 2020. godine škola će realizirati online nastavu prema rasporedu časova naše škole koji je za vaše odjeljenje važio u martu 2020. godine, te se isti neće mijenjati do kraja školske godine. Sadržaji za jedan dan će na platformu biti postavljeni u periodu od 9.00 do 19.00 sati za tekući dan (u ponedjeljak će biti postavljeni sadržaji koje imate ponedjeljkom po rasporedu, utorkom za utorak itd.). Sadržaji neće biti postavljani u dane vikenda, kao ni radnim danom prije 9.00, niti iza 19.00 sati.

4. Učenici su dužni svaki dan dolaziti na platformu i preuzimati sadržaje predviđene za taj dan, a nastavnici su dužni pratiti prisustvo, praćenje i aktivnosti učenika tokom realizacije online nastave. Tokom trajanja online nastave učenici će biti ocjenjivani .

5. Obim dostavljenih zadataka i testova neće biti veći od u odnosu na obim praktikovan tokom realizacije redovne nastave. Nastavnici će strogo voditi računa o rokovima i obimu zadatih domaćih zadaća. Opterećenost učenika zadacima i testovima, kontinurano će pratiti pedagog i direktor škole.

6. Učenici koji su izostali sa više od polovine nastavnih sati u toku drugog polugodišta školske godine (u toku redovne i online nastave ukupno) bit će dužni polagati razredni ispit, a polaganje će biti organizovano na kraju godine, u junskom ispitnom roku ili vanrednom ispitnom roku, kada se za to steknu uslovi.Učenicima koji budu pratili nastavne sadržaje više od polovine planiranih časova u drugom polugodištu zaključuje se ocjena u skladu sa propisima. Napominjem sve a posebno roditelje učenika koji nisu redovni sa izvrašavanjem zadataka i pristupanjem nastavi da će se izostanci zbrajati a zadaci ocjenjivati i da završetak školske godine može biti upitan zbog neodgovornosti.

7. Za učenike koji nemaju tehničke uslove za praćenje online nastave, ukoliko ove probleme u narednom periodu ne riješimo ponudit će se printani materijali za pripremanje polaganja razrednog ispita, koje u dogovorenom terminu u školi može preuzeti roditelj ili staratelj učenika, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni od strane razrednika. Navedeno stupa na snagu danom donošenja, tj. 2.4.2020. godine.

OSTANITE KOD KUĆE!